Pengertian Ikhfa Haqiqi dan Contoh dalam Tajwid

Ikhfa Haqiqi adalah salah satu konsep dalam ilmu tajwid yang kerap kali membuat orang bingung. Namun, jangan khawatir! Ikhfa Haqiqi sebenarnya tidak terlalu rumit, loh. Konsep ini berkaitan dengan cara mengucapkan huruf-huruf tertentu di dalam Al-Quran. Jadi, jika kamu ingin memahami betul cara membaca Al-Quran dengan benar, kamu harus tahu tentang Ikhfa Haqiqi ini. Yuk, kita bahas lebih lanjut!

Pengertian dari Ikhfa Haqiqi: Keunikan dalam Tajwid Al-Quran

Pengetahuan mengenai bacaan al-Quran dan ilmu tajwid merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Apalagi bagi mereka yang ingin menguasai keahlian membaca al-Quran dengan benar, mengikuti kelas tajwid menjadi hal yang wajib dilakukan. Salah satu ilmu tajwid yang cukup sulit dipahami oleh orang awam adalah pengertian ikhfa haqiqi. Meskipun begitu, pemahaman mengenai ikhfa haqiqi sangat penting diketahui sebab sangat erat kaitannya dengan bacaan al-Quran yang sahih.

1. Definisi Ikhfa Haqiqi

Ikhfa haqiqi memiliki arti menyamarkan makhraj atau tempat keluarnya suara. Dalam ilmu tajwid, ikhfa sendiri merupakan bacaan yang mewajibkan Anda untuk menyamarkan pengucapan salah satu huruf yang akan Anda baca. Dalam ikhfa haqiqi, huruf yang disamarkan haruslah sebuah huruf “na” atau “ma” dan dibaca dengan satu harokat saja.

2. Pengertian Ikhfa Haqiqi dalam Al-Quran

Ikhfa haqiqi menjadi istilah dalam tajwid karena sering terdapat dalam bacaan al-Quran. Terutama pada beberapa huruf yang memang biasanya harus dilakukan pengikhtifaaan. Hal ini menjadi penting karena jika salah membaca ikhfa haqiqi, maka makna dari ayat tersebut dapat berubah.

3. Kapan Ikhfa Haqiqi Harus Dibaca?

Ikhfa haqiqi harus dibaca ketika ada huruf “na” atau “ma” pada akhir kata, dan pada saat huruf tersebut dipisahkan dengan huruf-huruf lainnya. Namun, terdapat beberapa pengecualian bahwa ikhfa haqiqi tidak harus dilakukan ketika huruf “na” atau “ma” tersebut berada di tengah-tengah kalimat.

4. Macam-Macam Huruf Ikhfa Haqiqi

Huruf “na” dan “ma” adalah huruf yang harus dilakukan ikhfa haqiqi. Sedangkan huruf yang tidak perlu dilakukan ikhfa haqiqi adalah huruf “ha” dan “ya”.

5. Contoh Bacaan Ikhfa Haqiqi

Contoh dari ikhfa haqiqi adalah pada saat membaca kata “siman”. Di mana huruf akhir “n” pada kata tersebut harus dilakukan ikhfa haqiqi.

6. Dalil Ikhfa Haqiqi dalam Al-Quran

Terdapat beberapa dalil dalam al-Quran yang menerangkan mengenai ikhfa haqiqi. Salah satunya terdapat pada QS al-Baqarah ayat 142, di mana terdapat huruf “na” pada kata “masjidin”. Di mana huruf “na” tersebut harus dilakukan ikhfa haqiqi.

7. Pentingnya Ikhfa Haqiqi dalam Membaca Al-Quran

Mengerti pengertian dan penerapan ikhfa haqiqi sangat penting dalam membaca al-Quran dan memahami artinya. Jika salah membaca, maka hal tersebut akan memberikan makna yang berbeda.

8. Aturan Ikhfa Haqiqi dalam Ilmu Tajwid

Dalam ilmu tajwid, ikhfa haqiqi harus dilakukan ketika ada huruf “na” atau “ma” pada akhir kata dan terdapat huruf lain di belakangnya.

9. Teknik Membaca Ikhfa Haqiqi yang Benar

Untuk membaca ikhfa haqiqi dengan benar, Anda harus memahami kapan huruf “na” dan “ma” harus diikhtibarkan. Kemudian, saat membaca huruf “na” atau “ma”, Anda harus menyamarkan suara dengan menggunakan satu harokat saja.

10. Kesimpulan

Ikhfa haqiqi merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang ingin membaca al-Quran dengan benar. Anda harus memahami apa itu ikhfa haqiqi dan penerapannya dalam ilmu tajwid. Dalam ikhfa haqiqi, Anda harus bisa menyamarkan suara huruf “na” atau “ma” dan menggunakan satu harokat saja. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar bacaan al-Quran yang Anda lakukan sahih dan sesuai dengan artinya.

.

Apa itu Ikhfa Haqiqi?

Dalam artikel ini, kami akan membahas lebih detail tentang pengertian ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi merupakan salah satu teknik pengucapan yang digunakan dalam pemahaman tajwid dalam Al-Quran. Teknik ini sering digunakan untuk memperindah bacaan Al-Quran.

Maksud dari Ikhfa Haqiqi

Ikhfa haqiqi adalah teknik pengucapan dalam membaca Al-Quran di mana pengucapan hijaiyah pada sebuah huruf ketika bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin wajib dihilangkan dengan cara merapatkan bibir. Dalam matan ilmu tajwid atau lebih dikenal sebagai ilmu tajwid tersurat, dijelaskan bahwa pengucapan yang benar akan menghasilkan bacaan yang maknanya pun jelas.

Fungsi Ikhfa Haqiqi

Teknik ikhfa haqiqi bertujuan untuk memperindah bacaan Al-Quran. Selain itu, teknik ini juga berguna untuk membantu pembaca dalam memperbaiki pengucapan. Dalam satu ayat, bisa terdiri dari berbagai teknik pengucapan, dan ikhfa haqiqi menjadi salah satu teknik yang sering digunakan.

Jenis Ikhfa Haqiqi

Ikhfa haqiqi terbagi menjadi dua jenis, yaitu ikhfa haqiqi bil ghunnah dan ikhfa haqiqi bilikhfa hakiki. Ikhfa haqiqi bil ghunnah adalah teknik pengucapan di mana pengucapan hijaiyah harus dihilangkan, sehingga terdengar bersuara ngelkek. Sedangkan, ikhfa haqiqi bilikhfa hakiki adalah teknik pengucapan di mana pengucapan hijaiyah dihilangkan namun disertai dengan bunyi huruf kha’.

Huruf-huruf yang Menggunakan Ikhfa Haqiqi

Beberapa huruf yang menggunakan ikhfa haqiqi ketika bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin wajib diantaranya adalah: ba’, ta’, tha’, jim, ha’, kha’, dan dal.

Contoh Penggunaan Ikhfa Haqiqi

Berikut adalah beberapa contoh ayat Al-Quran yang menggunakan teknik ikhfa haqiqi:

1. “Fawaqaahumullahu shaqaa” (QS Al-Insyiqaq: 15)
2. “faarsalnaa ‘alaihimut tufaanu” (QS Al-A’raf: 133)
3. “Faman sharaaha fa-saqaamirrobihaa” (QS Ar-Rahman: 68)

Dalam ayat-ayat tersebut, terdapat penggunaan teknik ikhfa haqiqi pada huruf-huruf seperti ba’, ta’, dan dal.

Penyebab Kesalahan Ikhfa Haqiqi

Kesalahan pengucapan pada teknik ikhfa haqiqi dapat terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai tata cara pengucapan yang benar. Kesalahan dalam pengucapan dapat mengurangi makna ayat yang terdapat dalam Al-Quran.

Cara Menguasai Teknik Ikhfa Haqiqi

Untuk dapat menguasai teknik ikhfa haqiqi, pembaca dapat mencari referensi dan memperbanyak membaca Al-Quran dengan pendampingan guru ahli tajwid. Pembaca dapat melatih teknik ikhfa haqiqi dengan membaca bacaan Al-Quran yang sesuai dengan kaidah tajwid.

Manfaat Menguasai Teknik Ikhfa Haqiqi

Menguasai teknik ikhfa haqiqi dapat membantu pembaca dalam memperbaiki pengucapan bacaan Al-Quran. Selain itu, teknik ini juga berguna untuk memperindah bacaan Al-Quran sehingga membantu dalam memahami makna ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran.

Kesimpulan

Ikhfa haqiqi merupakan salah satu teknik penting dalam memahami tajwid dalam Al-Quran. Kesalahan dalam pengucapan pada teknik ini dapat mengurangi makna ayat Al-Quran. Oleh karena itu, penting bagi pembaca Al-Quran untuk menguasai teknik ikhfa haqiqi agar bacaan Al-Quran menjadi indah dan bermakna. Menguasai teknik ini dapat dilakukan dengan membaca Al-Quran secara teratur dan memperbanyak latihan di bawah pengawasan guru ahli tajwid.

Perbedaan Ikhfa Haqiqi dengan Ikhfa Syafawi

Jangan tertukar antara ikhfa haqiqi dengan ikhfa syafawi, meskipun keduanya terdengar serupa. Kedua teknik pengucapan huruf dalam bacaan Al-Quran ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Berikut penjelasannya:

 1. Definisi Ikhfa Syafawi
 2. Ikhfa Syafawi adalah teknik pengucapan huruf yang dilakukan ketika ada huruf mim mati (tanwin) yang bertemu dengan huruf ba, ta, atau tha. Saat terjadi pertemuan, huruf mim mati tersebut diucapkan secara meresap atau ikhfa. Contoh kata yang menggunakan ikhfa syafawi adalah “katakibun” (surga).

 3. Definisi Ikhfa Haqiqi
 4. Sementara itu, Ikhfa Haqiqi adalah teknik pengucapan huruf yang dilakukan ketika ada huruf nun mati (tanwin) atau huruf mim mati bertemu dengan huruf ya atau wau. Saat terjadi pertemuan, huruf nun mati atau mim mati tersebut diucapkan secara melebur atau ikhfa haqiqi. Contoh kata yang menggunakan ikhfa haqiqi adalah “anwaa’un” (lampu-lampu).

 5. Cara Mengenali Ikhfa Syafawi atau Ikhfa Haqiqi
 6. Untuk membedakan antara ikhfa syafawi dan ikhfa haqiqi, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah posisi huruf mati yang bertemu dengan huruf ba, ta, tha, ya, atau wau. Jika huruf mati tersebut berada di akhir suatu kata, maka itu adalah ikhfa syafawi. Namun jika huruf mati tersebut berada di tengah kata, maka itu adalah ikhfa haqiqi.

 7. Kesimpulan
 8. Jadi, intinya ikhfa syafawi dan ikhfa haqiqi memiliki perbedaan dalam posisi huruf mati yang bertemu dengan huruf tertentu. Keduanya sama-sama digunakan dalam bacaan Al-Quran sebagai salah satu kaidah tajwid yang harus diperhatikan. Dengan memahami perbedaannya, diharapkan kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik dan benar.

 9. Tabel Perbedaan Ikhfa Syafawi dan Ikhfa Haqiqi
 10. Ikhfa Syafawi Ikhfa Haqiqi
  Huruf mati berada di akhir kata Huruf mati berada di tengah kata
  Huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, ta, atau tha Huruf nun mati atau mim mati bertemu dengan huruf ya atau wau
  Diucapkan secara meresap atau ikhfa Diucapkan secara melebur atau ikhfa haqiqi

Terima Kasih Telah Membaca!

Sekian penjelasan tentang pengertian ikhfa haqiqi. Semoga artikel ini bisa membantu memperjelas pemahaman Anda tentang Tajwid. Jangan ragu untuk mengunjungi situs kami lagi untuk mendapatkan informasi lainnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, sampai jumpa lagi!